Spelregels

Wie komen er in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Programma PPO?

Professionals werkzaam in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, ook wel Werktuig PPO genoemd. Heb je vanwege de beperkende maatregelen tijdelijk een baan buiten de sector? Ook dan kan je een aanvraag doen.

Werktuig PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden en werkzoekenden in de sector. Dat kunnen mensen zijn in verschillende functies bij van culturele en creatieve organisaties. Ook zelfstandigen die geregistreerd staan onder één van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie kunnen een aanvraag doen.

Werktuig PPO is er niet voor mensen die in de creatieve of culturele sector willen gaan werken en niet over de juiste kwalificaties (minimaal MBO 4) beschikken. De aanvraag van een boekhouder voor een opleiding tot fotograaf bijvoorbeeld maakt geen kans op een bijdrage.

De bedrijfstakken die tot de sector worden gerekend kun je hier bekijken.
Of jouw bedrijf ook daadwerkelijk tot de culturele of creatieve sector behoort wordt op individuele basis beoordeeld.

Het programma staat ook open voor werkenden in deeltijd. Werknemers kunnen een aanvraag indienen als zij in het afgelopen jaar een arbeidsovereenkomst hebben gehad van tenminste 8 uur per week.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door werkenden en werkzoekenden.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor ondersteuning?

Aanvragers kunnen een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele (dus niet persoonlijke) ontwikkeling. Dan gaat het niet alleen om formele scholing. Ook andersoortige activiteiten die bijdragen aan je ontwikkeling als professional. Denk bijvoorbeeld aan coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken. Jouw plan en jouw leerdoelen staan centraal. Belangrijk daarbij is je motivatie, de onderbouwing van je idee en hoe je dat wilt realiseren. De activiteit moet starten tussen 3 maanden voor en 3 maanden na de datum van je aanvraag.

Welke kosten worden vergoed? 

De bijdrage uit Werktuig PPO kan gebruikt worden voor alle kosten die noodzakelijk, dan wel verplicht zijn om de activiteit of studie te kunnen doen en succesvol af te ronden. Denk aan cursuskosten en direct aan die cursus of studie gerelateerde kosten zoals materialen, studieboeken en supervisie. Reis- en verblijfkosten horen daar niet bij. Daarnaast is het zo dat materiaalkosten alleen worden vergoed indien aantoonbaar verplicht gesteld door de opleider en mits deze niet dienst kunnen doen in de bedrijfsvoering na je traject.

Hoe wordt de hoogte van de bijdrage berekend?

Wij gaan ervan uit dat werkenden en werk- en opdrachtgevers allen bijdragen aan de kosten van scholing en ontwikkeling in de sector. De permanente ontwikkeling van werkenden in de sector is niet alleen in het belang van werkenden, maar ook in het belang van werkgevers en opdrachtgevers.

Werktuig PPO stimuleert dit door tot maximaal 1/3 van de kosten bij te dragen, met een maximumbijdrage van € 2000,- per 12 maanden. De overige kosten moeten gefinancierd worden door de aanvrager, de werkgever of een andere partij. De totale bijdrage die je krijgt van Werktuig PPO en andere partijen mag niet meer zijn dan de totale kosten van je plan.

Hoe vaak kan ik een aanvraag indienen?

Je kunt meerdere aanvragen per jaar indienen, maar de vergoeding door Werktuig PPO zal nooit meer dan € 2.000,- per 12 maanden zijn, over het geheel aan aanvragen.

Einddatum van de regeling.

Je kunt aanvragen indienen tot 1 januari 2025. Mogelijk wordt de regeling na deze datum verlengd.

Op welke manier kan een aanvraag worden ingediend?

Dit kan alleen via www.werktuigPPO.nl. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Na indiening van je aanvraag ontvang je een bevestigingsmail met een uniek nummer. Gebruik dit nummer bij alle verdere correspondentie met Werktuig PPO.

Op welke wijze wordt de bijdrage toegekend?

Als je de aanvraag hebt ingediend ontvang je binnen 5 werkdagen (streefwaarde) via email een reactie van ons (vragen, toekenning of afwijzing). Het kan voorkomen dat wij nog vragen hebben over jouw aanvraag. Deze worden per mail gesteld en moeten per mail worden beantwoord. Bij toekenning kan je starten met de uitvoering van de PPO activiteit binnen de termijn die je in je aanvraag zelf hebt aangegeven. Bij een afwijzing leggen we uit waarom we geen bijdrage kunnen verstrekken. Er is geen bezwaarprocedure. Je kunt wel gemotiveerd om een heroverweging van ons besluit vragen.

Op welke wijze wordt de bijdrage vanuit Werktuig PPO uitbetaald?

De aanvrager betaalt eerst zelf de kosten en dient na afronding van de activiteit een declaratie in bij Werktuig PPO. Hoe dit werkt staat in de mail die je krijgt als jouw aanvraag is goedgekeurd. Als je op de juiste wijze declareert staat de bijdrage binnen twee weken op je bankrekening. De bankrekening moet op jouw naam staan of op naam van jouw bij de KvK ingeschreven onderneming.

Als ik het niet eens ben met een besluit, hoe kan ik dit dan kenbaar maken?

Als wij je aanvraag hebben afgewezen of je bent het niet eens met de hoogte van onze bijdrage, kan je ons vragen het besluit te heroverwegen. Dit doe je door binnen twee weken per mail een gemotiveerde reactie te geven op de afwijzing. Je moet in elk geval duidelijk maken waarom je vindt dat wij de spelregels onjuist hebben toegepast.

Waar kan ik terecht met vragen over Werktuig PPO?

Op de website zijn de antwoorden op de meest gestelde aanvragen te vinden. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen dan kan contact worden opgenomen met Werktuig PPO via mijnaanvraag@werktuigppo.nl. Vergeet niet daarbij het nummer van de aanvraag te vermelden.

Opstellen & Wijzigen van de spelregels

Het bestuur van Platform ACCT, waarin werkgevers/opdrachtgevers en werknemers/zelfstandigen vertegenwoordigd zijn, heeft van het ministerie van OCW het budget en de opdracht gekregen om het programma PPO uit te voeren. Dit moet op een effectieve en rechtmatige manier gebeuren. Daarom stelt het bestuur van Platform ACCT de spelregels op en kan het bestuur de spelregels gedurende de looptijd, waar nodig, aanpassen.

In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist het bestuur van Platform ACCT. Tegen dit besluit is geen bezwaar mogelijk.

Uitputting van het fonds.

Werktuig PPO loopt tot eind 2024. Daarna zal de sector (organisaties en werkenden) zelf de middelen voor permanente professionele ontwikkeling op dienen te brengen. Als er gedurende de looptijd van de eerste 4 jaar een uitputting van het fonds plaatsvindt die groter is dan voorzien, kan het bestuur de toegang tot het fonds tijdelijk stopzetten.

Spelregels – Werktuig voor Ontwikkeling – PPO